Hrvatski Cheerleading Savez

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski cheerleading savez (HCS) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva HCS-u. 
Zahtjev i Obrazac zahtjeva za pristup informacijama se šalje na elektroničku adresu Saveza, office@cheerleading.hr .